HOME
 
 

EU CE PA

  

  

www.eucepa.com

 

Akce EUCEPA

 

Archiv článků

 

Zasedání Rady prezidentů EUCEPA - červen 2002

Dne 1.6.2002 proběhlo ve stockholmském hotel Scandic Continental zasedání Rady prezidentů EUCEPA, tentokrát opět s účastí zástupce SPPC. Mělo velmi zajímavý průběh s důležitými body jednání, a proto bych o něm chtěl touto cestou čtenáře informovat.

Prvním bodem, po uvítání a schválení programu, byla informace o akci „How to attract young people to the pulp and paper industry“. K tomuto tématu se konal v prosinci 2001 v Paříži seminář za účasti většiny členů EUCEPA a dalších organizací, jako TAPPI, PAPTAC atd. Následně na to byla uspořádána dotazníková akce o vzdělávání v oboru a přístupu mladé generace k papírenskému průmyslu. Výsledky nejsou nijak povzbudivé: ačkoliv vzdělávání je na nejvyšší možné úrovni, zájem o obor neustále klesá. V diskuzi např. zástupce ze SRN uvedl, že letos bude tamnímu papírenskému průmyslu chybět nejméně 50 absolventů. Jako jedno z možných východisek je navrhováno využívat veškeré sdělovací prostředky, i třeba netradiční, k popularizaci oboru, spolupráce vzdělávacích institucí ve všech zemích, sledování aktuální situace v nich. EUCEPA bere tuto akci jako východisko pro svou další informační a popularizační činnost. Kompletní závěry jsou k dispozici u autora článku.

Výkonný ředitel EUCEPA, pan Kihlman, informoval dále o papírenské Dvoraně slávy. Ta je v USA, v Appletonu a je velký problém, aby do ní mohl být uveden odborník z Evropy. Výkonná rada EUCEPA přesto vypracovala 5 návrhů a doufá, že alespoň jeden z nich bude akceptován. Dále pan Kihlman předložil vyhodnocení hospodaření EUCEPA za rok 2001. Bylo konstatováno, že již potřetí za sebou bylo ztrátové (tentokrát o více než 10.000 EUR). Tento stav nemůže dále trvat a proto bylo Výkonné radě uloženo přijmout potřebná úsporná opatření.

Jako samostatný bod se pak projednávala krátká zpráva Výkonné rady s názvem „The Future of EUCEPA“. Po velmi rozsáhlé a místy až bouřlivé diskuzi  bylo k tomuto bodu dohodnuto, že budou osloveny členské organizace, aby odpověděly na základní otázky, a sice:

  • Má EUCEPA dále existovat?

  • Jak má dále fungovat?

  • Co pro to uděláme my?

K dispozici by měly být výsledky této ankety zhruba v září t.r.. Ukazuje se totiž, že prudce poklesl zájem členských organizací o jednu z hlavních aktivit EUCEPA (a současně jeden z hlavních zdrojů financování), tedy pořádání konferencí a sympozií EUCEPA. Zatímco ještě před několika lety existoval pořadník na přidělení akcí EUCEPA, dnes v něm není kromě konference 2003 zatím žádný zájemce. Přitom členské organizace pořádají akcí dost (přehled lze najít na webové stránce www.eucepa.com).

Právě stav přípravy 28. Konference EUCEPA, která se bude konat ve dnech 2. – 4. 4. 2003 v Lisabonu, byl předmětem dalšího jednání. O přípravách konference referoval prezident pořádající organizace p. Angelo Loureiro. Konference a doprovodná výstava je organizačně připravena, očekává se až 3000 účastníků z celého světa. Již koncem června se sejde programový výbor, který z došlých námětů přednášek (ke 30. 5. jich bylo již více než 70) sestaví první verzi programu. Podrobnosti budou průběžně zveřejňovány, mimo jiné i na našem serveru. 

Posledním důležitým bodem bylo potvrzení volby nového prezidenta. Stal se jím pan Angelo Loureiro, zástupce Portugalska. Pan Vesiére jako odstupující prezident poděkoval členům Rady prezidentů i výkonné rady za dobrou spolupráci. Bylo schváleno, aby p. Vesiére přešel jako zkušený funkcionář EUCEPA do její výkonné rady. V nástupním projevu pak p. Loureiro poděkoval za důvěru, vyzdvihl zásluhy p. Vesiéra o provedení restrukturalizace EUCEPA a vytyčil hlavní směry své činnosti, kterými by mělo být zejména obnovení ekonomické soběstačnosti, rozvíjení odborné činnosti a širší využívání moderních komunikačních možností, zejména Internetu, a dalších medií pro propagaci a popularizaci celulózo-papírenského průmyslu.

Závěrem informoval švédský zástupce o programu právě zahajovaného papírenského týdne SPCI 2002. Jeho oficiální zahájení bylo také zakončením zasedání Rady prezidentů.

Ing. Ivo Charvát


Zasedání Rady prezidentů EUCEPA 

Letošní pravidelné zasedání Rady prezidentů EUCEPA se konalo dne 17. listopadu 2000 v Lisabonu. Místo konání bylo zvoleno v souladu s dřívějším usnesením Rady v místě, kde se bude konat některé příští akce EUCEPA. Ale o tom až později. Na programu zasedání byla řada bodů, výrazně ovlivňujících další činnost tohoto sdružení.

Po uvítání přítomných a kontrole usnesení z posledního zasedání byl na řadě jeden z nejdůležitějších bodů jednání, a sice finanční zpráva a projednání nové výše příspěvků členských organizací. EUCEPA je nevýdělečná, samofinancovaná zájmová organizace. Tomu odpovídá i stav financí. V posledních dvou letech (a mělo by tomu tak být i v roce 2000 – 2001) končí hospodaření s mírným přebytkem. Pro rok 2002 je pak s výhledem na plánované strukturální změny a akce EUCEPA plánována mírná ztráta. Celkově je udržován mírný přebytek na účtu, který lze použít pro krytí stále stoupajících nákladů. Aby i nadále mohlo být hospodaření vyrovnané, je nutné zvýšit příspěvky členských organizací. Již na posledním zasedání v Grenoblu bylo schváleno jejich 50 %-ní navýšení. Protože by se jednalo o částku, která by převyšovala možnosti naší SPPC, bylo schváleno, že pro letošní rok zůstane náš příspěvek v dosavadní výši a neměl by se změnit ani v nejbližších několika letech. To bude ale předmětem našich dalších jednání s výkonným managementem.

Jako další bod bylo projednání možnosti přistoupení Rumunska. Protože bylo konstatováno, že v této zemi jsou zatím dvě organizace papírenských techniků, bude oběma doporučeno, aby se domluvily na společném členství v EUCEPA. Další jednání o tomto bodu bylo odročeno na příští zasedání.

Důležitým bodem byla zpráva výkonného ředitele o stavu jednání s TAPPI. Tato asociace, která funguje na ryze komerční bázi, v podstatě o spolupráci nemá příliš velký zájem, pokud nebude moci vše pro sebe finančně zúročit. Přesto ale budou vedena další jednání, a to především ve smyslu zabránění zbytečné duplicity odborných akcí, veletrhů apod. V této souvislosti padla i otázka výchovy mladé generace papírenských techniků, která právě v TAPPI, ale ani v EUCEPA zatím nemá potřebnou prioritu.

Další dva body se týkaly personálního obsazení výkonného managementu. Generálnímu řediteli Kihlmanovi byl prodloužen mandát do června 2002. Současně byl doplněn management o dva nové pracovníky, a sice místo prof. Göttschinga nastupuje Dr. Busse (SRN) a místo dpc. Tarnawského z Polska byl zvolen dr. Novok-Rostás z Maďarska. Dále byla zvolena pí. Molketin-Matilainen z Finska, která by měla úzce spolupracovat a po roce 2002 nahradit p. Kihlmana.

Volba proběhla i v Radě prezidentů, za viceprezidenta EUCEPA byl zvolen portugalský zástupce p. Angelo Loureiro. Podle zvyklostí v Radě prezidentů by se měl po roce 2003 stát jejím prezidentem.

Dalším bodem jednání byla informace o webové stránce EUCEPA. Zatím je ve stadiu příprav, účastníci zasedání byli seznámeni s grafickou úpravou a zásadami prezentace jak EUCEPA, tak i jednotlivých členských organizací. Stránka by měla být hotova a spuštěna „na ostro“ na zlomu roku 2000/2001. Členské organizace byly vyzvány k aktualizaci údajů a k dalším příspěvkům, zejména pro části EUCEPA News a EUCEPA Events.

Další část zasedání byla ve znamení referátů o blížících se akcích – zejména o European Paper Week, který probíhá od 29. 11. do 1. 12.  v Bruselu. EUCEPA se podílela na jeho přípravě a to zejména na semináři o výzkumu a vývoji, který proběhne hned první den jednání. Znovu byla otevřena v této souvislosti otázka výchovy nové generace techniků a způsobu, jak jim zatraktivnit jejich zapojení a tak je v papírenském průmyslu udržet. Bylo konstatováno, že zcela chybí i kontakty mezi evropskými vzdělávacími a výzkumnými institucemi oboru. Bylo to míněno i jako námět k zamyšlení nad možností uspořádat silami EUCEPA takové setkání.V další části byly podány informace o některých připravovaných akcích členských organizací.

Dále referovali p. Loureiro a jeho spolupracovníci o stavu příprav 28. konference EUCEPA, která se bude konat v dubnu 2003 v Lisabonu. Návštěva kongresového a veletržního paláce s odborným výkladem byla podvečerní součástí jednání. Předtím ještě byl podán a přítomnými předběžně odsouhlasen návrh na jmenování prof. Božo Igliče ze Slovinska za čestného člena EUCEPA a byl stanoven termín a místo konání dalšího zasedání Rady prezidentů. Bude to 6. nebo 7. června 2001 v Helsinkách.

Na závěr ještě jedna poznámka z kuloárových jednání. Byl jsem přímo dotázán, jestli již nedozrál čas, aby naše SPPC zorganizovala akci skutečně evropského významu. Při té příležitosti byly připomenuta sympozia, která se konala před léty v Bratislavě a Praze. Na místě vyslovil svou podporu této myšlence i zástupce z Maďarska a další členové Rady.

V předsednictvu SPPC se nad tím budeme muset zamyslet.

Ing. Ivo Charvát

Předseda SPPC


Zpráva o zasedání Rady presidentů EUCEPA

Dne 26. 03.1999 se konalo v Paříži zasedání Rady prezidentů EUCEPA. Zasedání se zúčastnili p. Ing. Charvát, předseda SPPC, který je členem Rady a p. Ing. Boháček, místopředseda SPPC, jako host. Tímto navázala Společnost průmyslu papíru a celulózy na dlouholetou spolupráci s EUCEPA.

Hlavními body jednání zasedání Rady bylo schválení nových stanov EUCEPA, programu spolupráce s CEPI(CEPI= organizace sdružující výrobce a obchodní organizace evropského papírenského průmyslu)a zpráva o stavu přípravy konference EUCEPA. Na závěr zasedání jeho účastníci navštívili výstavu ke 200. výročí vynálezu papírenského stroje.

Pokud se nových stanov EUCEPA týká, nedochází v nich k podstatným změnám oproti minulosti. EUCEPA zůstává i nadále nevýdělečným sdružením zapojených organizací. Na návrh SPPC bude, jako příloha stanov , uveden seznam členských organizací i s výší jejich ročního příspěvku. Hlavním posláním EUCEPA je vědecko- technická osvěta, organizování odborných akcí (seminářů, konferencí) a vytváření předpokladů pro setkávání papírenských odborníků z celé Evropy, a v rámci reciprocity i z celého světa. Toto zaměření potvrdily i výsledky ankety mezi členskými organizacemi.Dlouhodobým úkolem vedení EUCEPA je rozvoj spolupráce s CEPI. Protože ještě před několika lety byl vzájemný vztah těchto dvou organizací chladný, lze považovat za značný úspěch, že se podařilo navázat trvalý dialog mezi jejich čelními představiteli. Jako další fáze je dnes již téměř samozřejmé vystoupení zástupců CEPI na akcích EUCEPA. Největším průlomem ve spolupráci je, právě v Paříži, schválená účast zástupce EUCEPA (zvolen byltalský zástupce p. Paolo Pagani, který je též členem užšího vedení EUCEPA) v konzultačním orgánu CEPI pro výzkum a rozvoj.Pro zajímavost je možné doplnit, že do téhož orgánu byl za Slovenskou republiku jmenován p. Ing. Boháček, ředitel VÚPC Bratislava, který je, jak je výše uvedeno, i místopředsedou SPPC.

V dalším průběhu zasedání se Rada presidentů zabývala přípravou kalendáře odborných akcí na další 2 roky. V této souvislosti považujeme za úspěch, že naše Technická konference k 500 letům výroby papíru v ČR, kterou pořádá SPPC ve spolupráci s Universitou Pardubice v říjnu 1999, byla do tohoto kalendáře dodatečně zařazena. V zajišťování účasti na akcích EUCEPA chce tato organizace ,v rámci svých možností, co nejvíce přispět k rozvoji spolupráce se zeměmi Střední a Východní Evropy. Proto nabízí pro zájemce z těchto členských zemí zvýhodněné podmínky účasti. Příkladem je pozvání skupiny českých a slovenských odborníků - členů SPPC- na 27. Konferenci EUCEPA. Konference se bude konat ve dnech 12. - 14. 10. 1999, společně s Mezinárodním papírenským veletrhem v Grenoblu. Tato konference je jednou z největších akcí svého druhu v Evropě i ve světě. Celkem je na konferenci i veletrhu očekávána účast více než 8000 odborníků ze 44 zemí celého světa, z toho na konferenci je počítáno s 1500 účastníky. Program konference je velmi bohatý.Nabídek přednášek a posterů bylo několikanásobně více, než mohl organizační výbor přijmout. Pozvánka na konferenci je uvedena níže. Po zprávě o hospodaření a krátké diskusi byla první část zasedání Rady presidentů EUCEPA ukončena.Poté se členové Rady odebrali do Palais de la découverte, jednoho z výstavních paláců postavených pro Světovou výstavu roku 1900, kde byla instalována expozice "Le papier c´est la vie" - neboli Papír je život. Tato výstava se konala jako oslava 200. výročí udělení patentu na papírenský stroj s nekonečným sítem L. Robertovi. Na závěr návštěvy se konalo jednání s p. Vessiérem, presidentem EUCEPA ,o zvýhodnění účasti našich zástupců na konferenci v Grenoblu.


Ještě jednou 27. Konference EUCEPA

Jak jsme průběžně informovali, konala se ve dnech 12. - 14. října 1999 v Grenoblu 27. Konference EUCEPA. Na této konferenci zazněla řada přednášek a bylo presentováno velké množství posterů.

Program byl rozdělen do sedmi sekcí s názvy:

  • Geneticky manipulované stromy a nové postupy v lesnictví
  • Poslední vývoj v použití enzymů
  • Nové výzvy v recyklacích
  • Kontakt s potravinami: je to problém?
  • Papírenská technologie budoucnosti
  • Nové přístupy k vlastnostem papírů
  • Závod s uzavřeným cyklem?

Díky pořadatelům a předsednictvu SPPC se nám podařilo zajistit sborník materiálů konference s plnými texty přednášek i posterů. V případě zájmu můžeme zaslat úplný obsah a následně proti úhradě věcných nákladů zhotovit a zaslat kopii vybraného příspěvku.