HOME
 
 

   O společnosti

  

   O společnosti

   Činnost v 2005-2006

   Orgány SPPC

   Stanovy SPPC

   Hlavní úkoly SPPC

   Kontakt

 

Další směry rozvoje činnosti
Společnosti průmyslu papíru a celulózy


Společnost průmyslu papíru a celulózy je dobrovolným sdružením techniků a dalších pracovníků průmyslu papíru a celulózy a zpracovatelských odvětví, jednotlivců, skupin i firem z České republiky a Slovenské republiky, ustanoveným za účelem předávání a získávání nových informací o technickém rozvoji oboru, jeho perspektivách a směrech vývoje. Z této zjednodušené definice vyplývají i hlavní oblasti činnosti:

1. Organizace odborných setkání (seminářů, konferencí, symposií atd.)
Po obnově činnosti SPPC po roce 1989 se podařilo postupně vytvořit základní, dá se říci páteřový systém odborných akcí. Jeho vrcholem jsou každoroční konference - v lichém roce doprovodná konference veletrhu EmbaxPrint s názvem Papír-Tisk-Obaly, v sudém roce jsou to pak konference Papír a celulóza. Pro tyto konference se nám, vzhledem ke geografické poloze a místním podmínkám podařilo nalézt dobrou základnu v Brně, respektive ve spolupráci s Kongresovým centrem Brno. Akce mají již svou, dá se říci stabilní odezvu a SPPC bude v jejich pořádání pokračovat. 

Mimo konference pořádá SPPC také odborné semináře, organizované především odbornými skupinami. Zatím jako nejaktivnější se jeví skupina Papír-Tisk-Obaly (ta velmi účinně spolupracuje na organizaci stejnojmenných konferencí). Její semináře nalezly zájem u výrobců obalů z vlnitých, tak i hladkých lepenek. Dále se rozvíjí činnost odborné skupiny pro životní prostředí a skupiny historiků. 

Ze strany výrobců a zpracovatelů hygienických papírů byl projeven zájem o podobné semináře, proto jim nabídneme možnost odborného setkání ještě letos, a sice 9.-10.11. 2005 v osvědčených prostorách Hotelu Zámek v Čejkovicích. Pokud to povede ke vzniku nové odborné skupiny, v rámci našich možností budeme její činnost i nadále podporovat. Pokud bude zájem i z jiných oblastí celulózo-papírenské výroby, jsme připraveni sestavit tým odborníků, který připraví akci požadovaného rozsahu a náplně.

2. Školení pro firmy oboru
Podle zájmu a potřeb našich členů i dalších zájemců jsme schopni, a také jsme v některých případech již realizovali, školení pro zaměstnance firem na různých řídících stupních v papírenské technologii. Pro tato školení nabízíme sestavení náplně zcela dle potřeb objednavatele. Školiteli jsou přední odborníci jak ze škol, tak i z praxe. 

Domníváme se, že po všech personálních změnách ve firmách nastala vhodná doba, kdy tato forma naší činnosti může mít opět svůj význam a proto chceme znovu naše firmy s touto nabídkou oslovit. Je v našich možnostech zajistit školení jak pro nejvyšší, tak i střední řídící pracovníky, a tím částečně suplovat nedostatek možností středního odborného vzdělání v oboru.

3. Nastupující generace
Domníváme se, že podpora nastupující generace papírenských odborníků bude jedním z hlavních směrů činnosti organizace našeho typu. Nejen pro to, že mladí potřebují stálý přísun nových, třeba praxí ověřených znalostí, ale i proto, že potřebují forum, na kterém by mohli i oni sami sebe prezentovat. 

Tyto možnosti jim dáváme tím, že každoročně vyhlašujeme soutěž o nejlepší diplomovou práci vysokých škol ČR i SR oboru celulóza a papír (letos se koná již její 3. ročník), ale zejména možností aktivní i pasivní účasti na mezinárodních studentských seminářích. Ty se konají vždy společně s nějakou větší akcí (v lichém roce v době veletrhu EmbaxPrint, v sudém při naší konferenci), na níž pak mají možnost se zúčastnit bezplatně nebo za výrazně výhodnějších podmínek.

Účast na nich je z ČR i SR, na druhém ročníku byli i dva účastníci ze SRN, letos zatím předběžně projevili zájem i z Maďarska, Polska a Rakouska. Pro mladé je to příležitost nejen prezentovat svou odbornou práci na veřejnosti a v angličtině, ale i porovnat její úroveň s obdobnou činností jejich vrstevníků z jiných zemí.

4. Zapojení v EUCEPA
Prakticky od svého vzniku je SPPC členem mezinárodní organizace EUCEPA. Po určité stagnaci počátkem 90. let jsme se zapojili aktivně do její činnosti, o čemž svědčí i některé naše návrh, které byly touto organizací akceptovány například při tvorbě dalších směrů jejího rozvoje. Jako určitý výraz uznání pro naši organizaci bychom chtěli uvést, že nám bylo na rok 2006 schváleno pořádání velkého mezinárodního symposia s její přímou podporou. Toto symposium se bude konat v Bratislavě ve dnech 12. - 15. 9. 2006. Zatím je připravujeme pod pracovním názvem Challenges of the Pulp and Paper Industry in new EU Countries. Věříme, že firmy, působící na území ČR a SR nám s organizací této akce významně pomohou a tím ji využijí i pro svou propagaci. Další formou ocenění našeho přístupu v mezinárodním zapojení je to, že předseda SPPC se stane v rámci nové organizace činnosti EUCEPA v I. pololetí 2006 jejím výkonným ředitelem (jako první ze středo- a východoevropských zemí). 

5. Společná prezentace na veletrhu EmbaxPrint
V letošním roce využíváme na veletrhu EmbaxPrint již popáté možnost zvýhodněného umístění našeho stánku, respektive stánku, který obsazují naši členové. Těm se tak otevírá možnost prezentovat se za podstatně výhodnějších finančních podmínek, než kdyby měli samostatný stánek. Škoda, že tuto možnost zatím nevyužívá více našich individuálních i kolektivních členů. Tuto formu prezentace a propagace naší společnosti budeme, pokud nám budou Veletrhy Brno vycházet vstříc jako dosud, rozvíjet i na dalších ročnících veletrhu.

6. Cena za technický rozvoj
V roce 2004 jsme již počtvrté udělovali Cenu za technický rozvoj. Touto formou oceňuje SPPC významné počiny v zavádění progresivních technologií a také, a zdá se, že tato kategorie si získala již určitý pozitivní ohlas a má naději se stát prestižní záležitostí, udělujeme Cenu za celoživotní zásluhy o papírenský průmysl. 

Obě ceny udělujeme s dvouletou periodicitou, vždy na našich konferencích. Příští udílení by mělo být obzvláště slavnostní, neboť se uskuteční v rámci v symposia v Bratislavě. Budeme rádi, když se nám sejde co nejvíce námětů a budeme mít možnost vybrat k ocenění skutečně ty nejlepší.

7. Členská základna
Na závěr této stručné informace o SPPC jsme si nechali snad nejproblematičtější kapitolu, a to je stav členské základny. Po změně společenských poměrů u nás byly až na jedinou výjimku rozpuštěny dříve ve všech firmách existující pobočky SPPC s tím, že bylo cílem společnosti vytvořit základnu především formou individuálního členství, jako je to například v USA nebo ve Finsku. Tato cesta se ukázala jako u nás za dané situace nerealizovatelná a proto chceme v letošním roce oslovit znovu naše firmy s nabídkou na zapojení do činnosti SPPC. Nahrává nám i to, že v roce 2006 končí funkční období stávajícího předsednictva a bylo by velmi žádoucí, kdyby v novém předsednictvu bylo zastoupení zejména velkých firem pokud možno reprezentativní. V tomto se odvoláváme na jiné země EU, jako SRN, Rakousko. Francie, Finsko, Švédsko a další, kde je právě zapojení v tradičních organizacích techniků, respektive v jejím vedení, věcí prestiže firmy. O tom svědčí například loňská volba předsednictva rakouské ÖZEPA, v němž jsou zastoupeny takové firmy, jako Mondi, Heinzel, MM, a další. 

Doufáme, že i my, respektive další předsednictva SPPC, se jednou dostaneme do stavu, kdy ji velké firmy budou personálně, ale i finančně podporovat. S tím totiž souvisí nejen finanční zabezpečení činnosti společnosti, ale také uvolňování pracovníků firem k pasivní, ale zejména aktivní účasti na akcích, které pořádáme a nadále chceme pořádat. Svou činností chceme pokračovat ve všem pozitivním, co SPPC za více než 35 let své existence dokázala. A bylo by na co vzpomínat: řada konferencí, dvě symposia EUCEPA, neformální setkávaní pracovníků na různých úrovních atd. to vše je možné i dnes a bude možné i v budoucnosti. Bez patřičné členské základny ale mohou naše plány a představy zůstat jen v oblasti snů a bájí.


Pokusili jsme se v hlavních směrech shrnout náměty na další činnost SPPC a předkládáme je touto formou odborné veřejnosti i vedením celulózo - papírenských firem. Doufáme, že se nám podaří činnost SPPC nadále rozvíjet a tím posloužit dalšímu rozvoji tohoto tradičního průmyslového odvětví v ČR a SR.


Předsednictvo Společnosti průmyslu papíru a celulózy
Březen 2005