HOME
 
 

   O společnosti

  

   O společnosti

   Činnost v 2005-2006

   Orgány SPPC

   Stanovy SPPC

   Hlavní úkoly SPPC

   Kontakt

 

 

 

S T A N O V Y

 

 

Společnosti průmyslu papíru a celulózy, z. s.

(úplné znění)

 Článek I.

Název, sídlo a doba trvání Spolku

1.        Název Spolku je Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s. (dále jen „Spolek“).

2.        Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem právnických a fyzických osob působících v průmyslovém odvětví celulózy a papíru či souvisejících oborech.

3.        Sídlo Spolku je v Praze.

4.        Spolku bylo přiděleno IČ: 005 39 813.

5.        Spolek je právnickou osobou založenou podle českého práva, způsobilou nabývat práv a povinností. Spolek může s ostatními odbornými spolky vytvářet k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz či se může stát členem takového svazu, případně může být členem mezinárodních organizací obdobného zaměření.

6.        Spolek působí na území České republiky.

7.        Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Článek II.

Účel, cíl a předmět činnosti

1.        Účelem Spolku je uspokojování společných zájmů členů, podpora činnosti členů spolku, vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, zvyšování odbornosti, získávání informací a podpory při navazování a rozvíjení odborných kontaktů, to vše s cílem prosazovat a zvyšovat úroveň vědeckého a technického pokroku v rámci oboru působnosti Spolku a jeho členů.

2.        Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II odst. 1, co by společného zájmu jeho členů. Za tímto účelem Spolek zejména získává a poskytuje svým členům odborné informace, zvyšuje úroveň jejich odborných znalostí, pomáhá členům při navazování odborných kontaktů doma i v zahraničí, při výměně zkušeností a zabezpečuje další odborné činnosti. Spolek dále hájí a prosazuje názory a zájmy svých členů v hospodářském a společenském systému státu. Záměry Spolku jsou realizovány odbornou činností v celé organizační struktuře Spolku a vycházejí z potřeb průmyslu papíru a celulózy a členů Spolku. Základními formami odborné činnosti jsou:

a)         odborné akce (konference, semináře atd.);

b)        vzdělávání (kurzy, školení atd.);

c)         poradenská a expertizní činnost;

d)        technické pomoci a odborné služby;

e)         ediční a publikační činnost;

f)         zahraniční vědeckotechnická činnost.

3.             Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Článek III.

Členství

1.        Členství ve Spolku je dobrovolné.

2.        Členství ve Spolku je individuální, kolektivní nebo čestné.

3.        Individuálním členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.

4.        Kolektivním členem Spolku se může stát na základě vlastního rozhodnutí každá právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.

5.        Individuální i kolektivní členství vzniká přijetím za člena Spolku rozhodnutím předsednictva Spolku, a to na základě písemné žádosti uchazeče o členství doručené Spolku, ve které jsou uvedeny identifikační údaje uchazeče (u uchazeče fyzické osoby - jméno, příjmení, datum narození, bydliště, korespondenční adresa, datum a podpis;  u uchazeče právnické osoby - název právnické osoby, IČO, sídlo, datum a podpis). Nerozhodne-li předsednictvo Spolku o žádosti uchazeče do 30 dnů od jejího doručení, vzniká členství ve Spolku uchazeče ke dni následujícímu po marném uplynutí lhůty pro rozhodnutí předsednictva o přijetí za člena Spolku.

6.        Čestným členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které nemají zájem stát se individuálním členem Spolku, avšak za čestného člena Spolku je navrhl některý individuální nebo kolektivní člen či předsednictvo Spolku a oni se svým členstvím souhlasí. O přijetí za čestného člena rozhoduje konference Spolku a členství vzniká dnem rozhodnutí konference Spolku o přijetí za čestného člena, a to na základě písemného návrhu podaného individuálním nebo kolektivním členem či předsednictvem Spolku s podpisem uchazeče o čestné členství. V návrhu budou uvedeny identifikační údaje uchazeče dle odst. 5 tohoto článku.

7.        Členství ve Spolku zaniká:

a)         u individuálního či čestného člena vystoupením na základě písemného oznámení předsednictvu Spolku; členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení předsednictvu, není-li v oznámení o vystoupení uvedeno jinak;

b)        u kolektivního člena vystoupením na základě písemného oznámení předsednictvu Spolku; členství kolektivního člena zaniká k 31. 12. kalendářního roku, ve kterém bylo oznámení o vystoupení kolektivního člena doručeno;

c)         zánikem právnické osoby, smrtí nebo prohlášením za mrtvého v případě člena fyzické osoby;

d)        vyloučením z důvodů závažného porušení povinností vyplývajících z členství a nezjednání nápravy ani v přiměřené lhůtě poskytnuté k nápravě výzvou předsednictva Spolku; členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí předsednictva uvedeno jinak; o vyloučení rozhoduje předsednictvo na písemný návrh kteréhokoliv člena Spolku. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Vyloučený člen Spolku může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala konference Spolku;

e)         pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn;

f)         zánikem Spolku bez právního nástupce.

8.        Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předsednictvo, příp. jím řízený sekretariát Spolku. Předsednictvo odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich předsednictvo prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem předsednictvo.

9.        Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územní samosprávy, a to zejména za účelem získání dotace či jiného příspěvku z veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve Spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, že údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

10.    Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.


Článek IV.

Práva a povinnosti členů

1.        Rozsah práv a povinností je dán druhem členství.

2.        Individuální členové mají zejména tato práva:

a)    účastnit se konference a hlasovat na ní;

b)    volit a být volen do orgánů Spolku;

c)         podávat návrhy, připomínky, stížnosti, doporučení a dotazy všem orgánům Spolku;

d)        podílet se na všech formách činnost Spolku;

e)         využívat výhod vyplývajících z členství ve Spolku, zejména zúčastňovat se odborných akcí pořádaných Spolkem, žádat orgány Spolku o odbornou poradenskou a konzultační činnosti v rámci předmětu činnosti Spolku;

f)         být informován o akcích pořádaných Spolkem či partnerskými subjekty, a to v ČR i zahraničí;

g)        být informován o hospodářském výsledku a činnosti Spolku;

h)        právo odvolat se proti rozhodnutí orgánu Spolku ke konferenci. Odvolání však nemá odkladné účinky.

3.        Kolektivní členové mají zejména tato práva:

a)      účastnit se konference a hlasovat na ní;

b)      volit a být volen do orgánů Spolku;

c)      podávat návrh, připomínky, stížnosti doručení a dotazy všem orgánům Spolku;

d)      podílet se na všech formách činnosti Spolku;

e)      využívat výhod vyplývajících z členství ve Spolku, zejména zúčastňovat se odborných akcí pořádaných Spolkem, žádat orgány Spolku o odbornou poradenskou a konzultační činnost v rámci předmětu činnosti Spolku;

f)       předkládat Spolku návrhy na uspořádání odborných nebo výchovně vzdělávacích akcí, či rekvalifikačních kurzů;

g)      být informován o akcích pořádaných Spolkem či partnerskými subjekty, a to v ČR i zahraničí;

h)      být informován o hospodářském výsledku a činnosti Spolku;

i)       právo odvolat se proti rozhodnutí orgánu Spolku ke konferenci. Odvolání však nemá odkladné účinky.

4.        Čestní členové mají tato práva:

a)      účastnit se konference s poradním hlasem;

b)      podávat návrhy, připomínky, stížnosti, doporučení a dotazy všem orgánům Spolku;

c)      podílet se na všech formách činnost Spolku;

d)      využívat výhod vyplývajících z členství ve Spolku, zejména zúčastňovat se odborných akcí pořádaných Spolkem, žádat orgány Spolku o odbornou poradenskou a konzultační činnost v rámci předmětu činnosti Spolku;

e)      být informován o akcích pořádaných Spolkem či partnerskými subjekty, a to v ČR i zahraničí.

5.        Každý člen Spolku je povinen zejména:

a)         dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku;

b)        chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;

c)         přispívat k naplňování cílů a poslání Spolku, zejména napomáhat zvyšování odborné úrovně členů Spolku či spolupracovat při uskutečňování odborných akcí pořádaných Spolkem či ve spolupráci s ním.

6.        Individuální a kolektivní člen Spolku je povinen dále řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, platit členské příspěvky ve výši a termínech určených rozhodnutím konference Spolku.


Článek V.

Orgány Spolku

1.        Orgány Spolku jsou:

a)         konference jako nejvyšší orgán Spolku

b)        předseda jako statutární orgán Spolku

c)         předsednictvo jako výkonný orgán Spolku

d)        odborné komise Spolku

e)         sekretariát Spolku

 

 

Článek VI.

Konference

1.        Konference je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi členy Spolku.

2.        Konferenci svolává k zasedání předsednictvo Spolku nejméně jedenkrát za 5 let a dále dle potřeby. Konferenci rovněž svolá předsednictvo Spolku vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 členů nebo předseda. Konference se svolává pozvánkou zaslanou členům.

2a.  Na základě rozhodnutí předsedy Společnosti průmyslu papíru a celulózy z.s. se může

       v situaci, kdy ze závažných důvodů nelze konat zasedání Konference prezenčně, konat

       jednání Konference s využitím technických prostředků, které umožní členům Konference

       sledovat jednání a rozhodovat (jednání on-line).

       Ze stejných důvodů může předseda Společnosti průmyslu papíru a celulózy z.s.

       rozhodovat, že jednání Konference se uskuteční korespondenčně (per rollam).

       Způsob konání Konference projedná předseda Společnosti průmyslu papíru a celulózy

       z.s. předem na zasedání předsednictva Spolku a při svém rozhodnutí jedná v souladu

       s přijatým usnesením.

       Podmínky pro schopnost usnášení se Konference a k platnosti usnesení jsou shodné

       jako při prezenční formě jednání.

 

3.        Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání konference. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním zasedání konference.

4.        Zasedání konference může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

5.        Do výlučné působnosti konference patří:

a)         schvalovat stanovy Spolku a jejich změny;

b)        rozhodovat o změně sídla Spolku, je-li k jeho změně třeba změna stanov Spolku;

c)         volit a odvolávat předsedu a členy předsednictva;

d)        rozhodovat o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;

e)         schvalovat výsledek hospodaření;

f)         rozhodovat o dispozicích s nemovitým majetkem Spolku;

g)        určení hlavních směrů činnosti Spolku;

h)        schvalování vnitřních předpisů Spolku (například jednací řád, volební řád, organizační řád apod.);

i)          schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;

j)          rozhodovat 2/3 většinou členů s hlasovacím právem o přeměně Spolku nebo o zrušení Spolku a naložení s jeho majetkem, neupravují-li tuto otázku stanovy;

k)        pokud rozhoduje předsednictvo v otázkách členství, potvrzovat či rušit jeho rozhodnutí;

l)          rozhodovat o zrušení rozhodnutí o vyloučení člena Spolku;

m)      rozhodovat o vzetí úvěru, zastavení věcí z majetku Spolku či zárukách za třetí osoby;

n)        schvalovat rozpočet.

6.        Konference rozhoduje i o dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí.

7.        Konference je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Spolku majících hlasovací právo, tzn. za přítomnosti nadpoloviční většiny individuálních a kolektivních členů Spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení zasedání konference není konference usnášeníschopná, koná se za 15 dnů náhradní zasedání konference, která má shodný program zasedání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

8.        K platnosti usnesení konference je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem, není-li těmito stanovami určeno jinak. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.

9.        Zasedání konference řídí až do zvolení předsedajícího konference předseda Spolku nebo pověřený člen předsednictva. Blíže upravuje průběh zasedání konference její jednací či volební řád, byly-li tyto předpisy přijaty.

10.    O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu zasedání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných členů s hlasovacím právem. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně Spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech členů s hlasovacím právem.

11.    Ze zasedání konference se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány konference byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení a kdy byl zápis vyhotoven.

12.    Každý člen Spolku je oprávněn nahlížet do zápisu ze zasedání konference v sídle Spolku, a to v určených dnech a hodinách.


Článek VII.

Předseda

1.        Statutárním orgánem Spolku je předseda, který je volen konferencí na období 5 let.

2.        Předseda se při své činnosti řídí rozhodnutími konference a předsednictva. V případě, že předseda postupuje v rozporu s uvedenými rozhodnutími, je povinen nahradit Spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

3.        Navenek za Spolek jedná samostatně předseda. Předseda podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis.


Článek VIII.

Předsednictvo

1.        Předsednictvo je výkonným orgánem Spolku, který organizuje a řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními konference.

2.        Předsednictvo má počet členů určených rozhodnutím konference. Členem předsednictva je vždy předseda jakožto statutární orgán Spolku. Počet členů předsednictva musí být vždy lichý. Funkční období členů předsednictva je pětileté.

3.        Předsednictvo svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen předsednictva, a to podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

4.        Předsednictvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení předsednictva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. O jednání předsednictva se pořizuje písemný zápis, z něhož musí být zejména zřejmá rozhodnutí přijatá předsednictvem.

5.        Předsednictvo za svoji činnost odpovídá konferenci.

6.        Do působnosti předsednictva náleží rozhodování o všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci konference nebo jiných orgánů Spolku.

7.        Předsednictvo zejména:

a)      zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí konference, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;

b)      svolává a organizačně zabezpečuje zasedání konference Spolku, včetně přípravy podkladů pro zasedání konference;

c)      odpovídá konferenci za vedení účetnictví a nakládání s prostředky Spolku a vykonává správu jeho majetku;

d)      rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Spolku v souladu s těmito stanovami;

e)      zřizuje odborné komise, jmenuje jejich členy a koordinuje jejich činnost;

f)       zřizuje sekretariát Spolku a řídí jeho činnost.

Článek IX.

Odborné komise

1.        Odborné komise jsou expertními a iniciativními orgány Spolku, zřizovanými k posuzování všech otázek z oblasti odborného zaměření Spolku. O zřízení a zrušení odborné komise k určité problematice rozhoduje předsednictvo. Odborné komise řeší zadané úkoly:

a)         vydáváním doporučení a stanovisek;

b)        prováděním poradenské a expertní činnosti;

c)         vyvíjením studijní, dokumentační, publikační a informační činnosti v okruhu své působnosti.

2.        V čele odborné komise stojí předseda komise určený předsednictvem, který zodpovídá za její činnost.

3.        Při rovnosti hlasů při hlasování odborné komise rozhoduje hlas předsedy komise.

 

Článek X.


Sekretariát

1.             Předsednictvo, je-li to k činnosti Spolku třeba, je oprávněno zřídit sekretariát Spolku a určit jeho personální obsazení, přičemž v čele sekretariátu stojí tajemník. Tajemníkem může být fyzická osoba, která není členem Spolku, a která je určena předsednictvem.

2.             Tajemník je volen předsednictvem na dobu pěti let. Předsednictvo je oprávněno tajemníka kdykoli odvolat, přičemž výkon funkce tajemníka končí dnem rozhodnutí předsednictva, neurčí-li předsednictvo ve svém rozhodnutí den jiný.

3.             Tajemník odpovídá za operativní řízení Spolku, zajišťuje vedení sekretariátu a chod administrativy Spolku, plnění závazků Spolku vůči třetím osobám, vedení účetnictví a veškeré ostatní činnosti související s administrativní podporou odborné činnosti Spolku. Činnost tajemníka je v ostatním řízena pokyny předsednictva.

4.             Tajemníkovi náleží za výkon jeho funkce odměna, o jejíž výši rozhoduje předsednictvo.

Článek XI.

Majetek a hospodaření

1.        Majetek Spolku tvoří zejména, avšak nikoli výlučně:

a)         členské příspěvky

b)        příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní

c)         příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména příjmy z vlastní odborné činnosti či z reklamní činnosti

d)        subvence, dary a jiné majetkové hodnoty nabyté v České republice či v zahraničí od soukromých osob nebo z veřejných rozpočtů

2.        Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem, který je na období kalendářního roku schvalován konferencí. Spolek nakládá s majetkem v souladu se zájmy svých členů, svým účelem a cílem a v rámci předmětu své činnosti.

Článek XII.

Zrušení, zánik a likvidace Spolku

1.    Spolek se zrušuje:

a)         dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí konference;

b)        rozhodnutím orgánu veřejné moci; nebo

c)         z jiného důvodu stanoveného zákonem.

3.        Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

4.        V případě zrušení Spolku s likvidací likvidátor sestaví ve lhůtě 30 dní od svého ustavení do funkce likvidátora soupis jmění Spolku a zpřístupní jej v sídle Spolku všem jeho členům.

5.        Likvidátor zpeněží veškerou likvidační podstatu, přičemž vypořádá veškeré dluhy Spolku. Zbylé finanční prostředky jakožto likvidační zůstatek vypořádá tak, že likvidační zůstatek bude celý rozdělen mezi individuální a kolektivní členy poměrně dle výše ročního členského příspěvku, kterým členové dle těchto stanov přispívají na činnost Spolku. Čestný člen nemá právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1.        Znění těchto stanov bylo schváleno konferencí Spolku konanou dne 8. 6. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 22. 6. 2016.

2.        Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení nejvyšším orgánem Spolku.